Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Thông báo cử cán bộ làm đầu mối, thời gian tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính