Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính tăng cường phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
Bộ Tài chính tăng cường phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ ngày 17/7/2024 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán tại Bộ Tài chính.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Đây là Quy định có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội nghũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Để triển khai Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả trong ngành Tài chính, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, tổ chức quán triệt nghiêm túc Quy định 131-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Quy định 131-QĐ/TW; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiệm nghiêm quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quant ham mưu, giúp việc của Đảng ủy thực hiện nghiêm quy định của Đảng chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Tổng cục thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có chức năng thanh tra chuyên ngành tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra; lãnh đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch và quy trình nghiệp vụ trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi phụ trách; thực hiện công khai minh bạch nội dung hoạt động về kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực, tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong thảo luận và quyết định các vấn đề theo thẩm quyền. Báo cáo kịp thời, trung thực, khách quan, đầy đủ ý kiến của tập thể lãnh đạo với cấp có thẩm quyền, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Công khai thông báo, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên là đối tượng kiểm tra, giám sát, bị thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm không thực hiện những yêu cầu, đòi hỏi nằm ngoài nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra. Kịp thời phát hiện, tiếp nhận thông tin để xử lý hoặc báo cáo cơ quan có liên quan về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong khi đang được kiểm tra, giám sát, thanh tra, bị thi hành kỷ luật đảng.

Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình được kiểm tra, giám sát, thanh tra, bị thi hành kỷ luật đảng.

Bảo vệ và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo đúng hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm người tố cáo sai, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

Đối với công tác truyền thông, các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Bộ tăng cường phổ biến, tuyên truyền Quy định 131-QĐ/TW và các văn bản có liên quan nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ đảng viên và Nhân dân; thông tin tuyên truyền theo quy định đối với tập thể, cá nhân đã phát hiện, cung cấp thông tin, tố cáo đúng về các hành vi tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, thanh tra./.

H.Thọ​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính