Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số

Ngày 26/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký banhành quyết định số 1969/QĐ-BTC công bố ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính là ngày 10/10 hàng năm.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính nhằm xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép các chuyên đề, hội thảo, báo cáo liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính trong dịp tháng 10 hàng năm nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương, công chức toàn ngành tài chính và giới thiệu đến người dân, doanh nghiệp các sản phẩm chuyển đổi số của Bộ Tài chính...

HD


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính