Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công

Để phục vụ cho công tác kiểm kê thử nghiệm tài sản công, Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 5214/BTC-QLCS ngày 21/5/2024 gửi Kho Bạc Nhà nước; Bộ Giao thông vận tải (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố: Tp.Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, Tp. Hải Phòng) đề nghị các đơn vị triển khai, chuẩn bị một số nội dung như: thành lập tổ kiểm kê của đơn vị, chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu các biểu mẫu kiểm kê...

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước đó, ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1138/QĐ-TTg của Bộ Tài chính về việc triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Để phục vụ cho công tác kiểm kê thử nghiệm, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đề nghị các đơn vị: Kho Bạc Nhà nước; Bộ Giao thông vận tải (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố: Tp.Hà Nội, Tp. Đà Nẵng, Tp. Hải Phòng) chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm thành lập Tổ kiểm kê do Lãnh đạo đơn vị làm Tổ trưởng và các thành viên do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

Bên cạnh đó chuẩn bị hồ sơ, sổ kế toán để phục vụ công tác kiểm kê; Nghiên cứu các Biểu mẫu kiểm kê gửi kèm theo Quyết định số 1138/QĐ-BTC (các mẫu, biểu kiểm kê thử nghiệm được Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) cập nhật tại đường dẫn theo mã QR code gửi kèm Quyết định số 1138/QĐ-BTC).

Song song đó Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) dự kiến tổ chức các Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm nhằm phổ biến Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai Quyết định số 213/QĐ-TTg. Đồng thời hướng dẫn các chỉ tiêu, mẫu biểu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê để phục vụ kiểm kê thử nghiệm.

Dự kiến trong ngày 27/5/2024 tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tại Kho bạc Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Tp.Hà Nội; ngày 28/5/2024 tổ chức tại Tp. Hải Phòng, Tp.Đà Nẵng. Trường hợp Bộ, địa phương cần điều chỉnh thời gian, thành phần thì thông báo cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) biết, phối hợp.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) sẽ cử cán bộ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm trong suốt quá trình kiểm kê thử nghiệm tại Bộ, địa phương(từ triển khai kiểm kê thực tế đến tổng hợp, báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm kiểm kê thử nghiệm).

Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính