Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2022 dành cho công dân - Dự toán NSNN trình HĐND trước kỳ họp

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Báo cáo NSNN dành cho công dân  
Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2022 dành cho công dân - Dự toán NSNN trình HĐND trước kỳ họp
Xem chi tiết tại đây​​
Sở Tài chính