Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân - Dự toán NSNN trình HĐND quyết định

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Báo cáo NSNN dành cho công dân  
Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2023 dành cho công dân - Dự toán NSNN trình HĐND quyết định
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính