Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá

QUẢN LÝ GIÁ Đăng ký giá, kê khai giá  
Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đăng ký giá, kê khai giá

1. Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. tải về

2. Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. xem chi tiết

3. Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. xem chi tiết

4. Luật giá số 11/2012/QH13. xem chi tiết

5. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam; xem chi tiết  hoặc tải về

6. Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP; xem chi tiết  hoặc tải về

7. Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/08/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC; xem chi tiết  hoặc tải về

8. Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/06/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP; xem chi tiết  hoặc tải về

9. Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá. xem chi tiết  hoặc tải về

 

 

GCS