Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH KÊ KHAI GIÁ

QUẢN LÝ GIÁ Đăng ký giá, kê khai giá  
DANH SÁCH KÊ KHAI GIÁ

STT TÊN HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐƠN VỊ TÍNH DOANH NGHIỆP NGÀY ĐĂNG KÝ CHI TIẾT NỘI DUNG
01 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Hà Nam 12/06/2012 Bảng đăng ký
02 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Kim Khánh 20/06/2012 Bảng đăng ký
03 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Hà Nam 30/06/2012 Bảng đăng ký
04 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty TNHH Thành Công Hà Nam 01/08/2012 Bảng đăng ký
05 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty TNHH 1TV Mai Linh Hà Nam 16/08/2012 Bảng đăng ký
06 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Kim Khánh 07/09/2012 Bảng đăng ký
07 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Kim Khánh 11/06/2014 Bảng đăng ký
08 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Kim Khánh 03/12/2014 Bảng đăng ký
09 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty TNHH Thành Công Hà Nam 31/12/2014 Bảng đăng ký
10 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP TNHH vận tải Sao Mai 09/01/2015 Bảng đăng ký
11 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP vận tải Hà Nam 10/01/2015 Bảng đăng ký
12 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km HTX vận tải Đồng Tâm Bình Lục 10/01/2015 Bảng đăng ký
13 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km HTX VTHKĐB Lý Nhân 12/01/2015 Bảng đăng ký
14 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty TNHH TM&DL Nguyên Minh 16/01/2015 Bảng đăng ký
15 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty TNHH TM&DL Nguyên Minh 15/09/2015 Bảng đăng ký
16 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty TNHH MTV VT Hải Đăng 16/09/2015 Bảng đăng ký
17 Giá cước vận tải ô tô VNĐ/Km Cty CP TM và DV Phú Đông 16/09/2015 Bảng đăng ký

 

 

 

TTG