Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 129/TB-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công khai số liệu dự toán NSĐP và phân bổ NS cấp tỉnh năm 2018 trình HĐND cấp tỉnh

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Dự toán NSĐP trình HĐND  
Thông báo số 129/TB-UBND ngày 04/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công khai số liệu dự toán NSĐP và phân bổ NS cấp tỉnh năm 2018 trình HĐND cấp tỉnh

 Xem chi tiết tại đây

QLNS