Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 109/TB-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai số liệu dự toán NSĐP và phân bổ NS cấ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Dự toán NSĐP trình HĐND  
Thông báo số 109/TB-UBND ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai số liệu dự toán NSĐP và phân bổ NS cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND cấp tỉnh

Xem chi tiết tại đây

Sở Tài chính