Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

01/06/2014
Sở Tài chính đã có tờ trình số 521/TTr-STC ngày 12/5/2014 về việc phê duyệt Đề án Lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam thông qua hình thức đấu giá. Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-V/v phê duyệt Đề án “lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Hà Nam”
01/05/2014
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam. Sở Tài chính đã có tờ trình số 481/TTr-STC ngày 29/4/2014 đề nghị về việc phê duyệt Đề án Lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần nước sạch Hà Nam thông qua hình thức đấu giá. Ngày 29/4/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án “lựa chọn nhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam”