Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý về đề nghị của UBND huyện Kim Bảng tại Tờ trình số 241/TTr-UBND này ngày 19/8/2021

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
Xin ý kiến góp ý về đề nghị của UBND huyện Kim Bảng tại Tờ trình số 241/TTr-UBND này ngày 19/8/2021
Sở Tài chính