Skip Ribbon Commands
Skip to main content

xin ý kiến đối với đề nghị của UBND thị xã Duy Tiên tại tờ trình số 218/TTR-UBND ngày 08/7/2021

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
xin ý kiến đối với đề nghị của UBND thị xã Duy Tiên tại tờ trình số 218/TTR-UBND ngày 08/7/2021
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính