Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 05 năm 2023 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 05 năm 2023 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/5/2023 31/5/2023)

Phần I. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 15/2023/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

* Ngày ban hành     :  31/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  15/7/2023

* Nội dung chính     :

- Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg gồm:

+ Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của các mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định 26/2023/NĐ-CP quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

+ Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg .  

- Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2023/QĐ-TTg và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Điểm a, b Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định 26/2023/NĐ-CP .

 

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 14/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

* Ngày ban hành     :  24/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  24/5/2023

* Nội dung chính     :

Một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng giao nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động đầu tư cụ thể:

Các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của các dự án ĐTNN trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp NĐT lợi dụng sự thông thoáng của hệ thống pháp luật để thực hiện các hoạt động đầu tư không lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

- Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai và không thực hiện đúng cam kết, đúng quy định.

Áp dụng các quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan đăng ký đầu tư trong việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư tại các địa phương.

2. Chỉ thị 18/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ.

* Ngày ban hành     :  30/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  30/5/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy nhanh tiến độ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử;

- Đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông... phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động TMĐT.

- Tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử VNeID và các nền tảng khác.

- Nghiên cứu phát triển hoặc tích hợp ứng dụng cổng thanh toán, ví điện tử, các tiện ích khác trên ứng dụng VNeID.

- Phối hợp với Bộ Công Thương ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, định danh và xác thực điện tử để xác thực chủ thể tham gia giao kết hợp đồng điện tử trên Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, định danh và xác thực điện tử để xác thực chủ thể đăng ký cấp chứng thư số thuê bao viễn thông, di động.

- Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch TMĐT.

Thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2025.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về TMĐT phục vụ công tác quản lý thuế, hải quan và các công tác quản lý nhà nước khác; thời hạn hoàn thành chậm nhất trong năm 2025.

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 985/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  16/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  16/5/2023

* Nội dung chính     :  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục dính kèm).

2. Quyết định 1001/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc pham vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  17/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  17/5/2023

* Nội dung chính     : 

Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02 thủ tục.

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 01 thủ tục.

3. Quyết định 1013/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  19/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  19/5/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, đề ra các nhiệm vụ về giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh mạng như sau:

(1) Nhiệm vụ giám sát an toàn an ninh mạng:

- Đơn vị chuyên trách an toàn an ninh mạng tự thực hiện giám sát hoặc lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực thực hiện giám sát an toàn hệ thống thông tin theo Điều 5 Thông tư 31/2017/TT-BTTTT và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cục Tin học và Thống kê tài chính thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin giám sát từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ:

+ Kết nối, chia sẻ thông tin về Bộ Tài chính;

+ Làm đầu mối thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giám sát từ các đơn vị của Bộ Tài chính với Trung tâm giám sát không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Nội dung thông tin giám sát cần kết nối, chia sẻ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thống.

- Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an triển khai giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo Khoản 3 Điều 15 Nghị định 53/2022/NĐ-CP .

- Các Tổng cục phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện chia sẻ thông tin giám sát an toàn hệ thống thông tin với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

(2) Nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh mạng:

- Về kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt:

+ Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện kiểm tra, đánh giá các Tổng cục, các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính trong chương trình, kế hoạch kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm.

+ Các đơn vị thuộc Bộ tự kiểm tra, đánh giá hàng năm trong nội bộ đơn vị, trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị đối với công tác an toàn an ninh mạng theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này.

- Chủ quản hệ thống thông tin (hoặc đơn vị chuyên trách an toàn an ninh mạng của chủ quản hệ thống thông tin) lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp có chức năng hoặc được cấp phép thực hiện:

+ Kiểm tra, đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống thông tin, theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 Nghị định 85/2016/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 11, Khoản 3 Điều 12 Thông tư 12/2022/TT-BTTTT .

+ Kiểm tra, đánh giá an ninh mạng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 24 Nghị định 53/2022/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Bộ Công an.

+ Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh mạng phải độc lập với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giám sát an toàn, an ninh mạng cho đơn vị.

4. Quyết định 1033/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc ủy quyền ký quyết định về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

* Ngày ban hành     :  22/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  22/5/2023

* Nội dung chính     : 

Ủy quyền cho Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh, bổ sung ban hành trong năm 2023 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

5. Quyết định 1086/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  30/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  30/5/2023

* Nội dung chính     : 

Số liệu quyết toán:

- Số dư kinh phí năm 2020 chuyển sang năm 2021: 397 triệu đồng.

- Dự toán được giao trong năm: 3.182 triệu đồng.

- Kinh phí thực nhận: 2.463 triệu đồng.

- Kinh phí quyết toán: 2.463 triệu đồng.

- Kinh phí giảm trong năm 2021: 1.116 triệu đồng.

- Số dư kinh phí chuyển sang năm sau quyết toán: 0 triệu đồng.

 

Phần IV. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 29/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.

* Ngày ban hành     :  17/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  10/7/2023

* Nội dung chính     : 

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015.

2. Thông tư 30/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

* Ngày ban hành     :  17/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  01/7/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (viết tắt là VSDC) thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và quy định sau đây:

VSDC thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC không thực hiện qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp sau:

- Tặng cho, thừa kế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác có liên quan.

- Chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án.

- Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC và thực hiện phong tỏa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC .

- Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại VSDC và thực hiện phong tỏa theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC .

- Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình.

- Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; quỹ trả bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong hoạt động mua bán lại của quỷ mở.

- Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát sinh khi doanh nghiệp phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định 08/2023/NĐ-CP .

3. Thông tư 31/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BTC).

* Ngày ban hành     :  25/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  11/7/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, quy định điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử lý, cải tạo, phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm của Nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

(1) Nằm trong danh mục khu vực ô nhiễm môi trường thuộc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Nội dung dự án có tính chất chi thường xuyên.

(3) Văn bản đề nghị của các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh (đối với dự án hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của ngân sách trung ương); văn bản của các cơ quan, đơn vị ở địa phương đề nghị UBND cấp tỉnh (đối với dự án hỗ trợ từ nguồn chi sự nghiệp môi trường của ngân sách địa phương), trong đó nêu rõ nguồn vốn hỗ trợ.

(4) Quyết định phê duyệt dự án của các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh theo quy định hiện hành và được đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm.

(5) Đối với dự án của địa phương đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ một phần, ngoài các điều kiện, nguyên tắc quy định từ khoản (1) đến khoản (4), phải có các điều kiện sau:

- UBND cấp tỉnh có văn bản cam kết bố trí đủ vốn đối ứng của địa phương theo tỷ lệ quy định để thực hiện dự án và cam kết dự án chưa bố trí kinh phí thực hiện và chưa được hỗ trợ từ các nguồn vốn khác (nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn ODA, viện trợ của nước ngoài, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác nếu có).

Trường hợp địa phương không bố trí đủ vốn đối ứng của dự án theo quy định, phần kinh phí chênh lệch ngân sách trung ương đã hỗ trợ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn trả ngân sách trung ương (nộp hoặc hủy ở Kho bạc Nhà nước);

- Địa phương còn nhận trợ cấp cân đối từ ngân sách trung ương.

4. Thông tư 32/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

* Ngày ban hành     :  29/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  14/7/2023

* Nội dung chính     : 

Hướng dẫn phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí NSNN để lập, thẩm định quy hoạch: Theo đó, việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016, trong đó:

- Đối với nhiệm vụ, dự án quy hoạch do các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện:

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan Trung ương lập phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách; chi tiết theo nhiệm vụ, dự án quy hoạch, tổng hợp chung vào phương án phân bổ dự toán của Bộ, cơ quan Trung ương, gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương giao dự toán cho các đơn vị thực hiện; đồng gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.

- Đối với nhiệm vụ, dự án quy hoạch do địa phương thực hiện:

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý cấp trên ở địa phương (đơn vị dự toán cấp 1) lập phương án phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách; chi tiết theo nhiệm vụ, dự án quy hoạch, tổng hợp chung vào phương án phân bổ dự toán của cơ quan, gửi cơ quan tài chính đồng cấp kiểm tra theo quy định.

Sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan tài chính, cơ quan quản lý cấp trên giao dự toán cho các đơn vị thực hiện; đồng gửi cơ quan tài chính cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.

Hướng dẫn Quyết toán kinh phí

- Về quyết toán theo niên độ ngân sách hằng năm: Thực hiện theo quy định của Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017.

- Về quyết toán giá trị nhiệm vụ, dự án hoàn thành: Đối với nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán có thời hạn thực hiện trên 12 tháng, ngoài việc thực hiện quyết toán theo niên độ, các đơn vị còn phải thực hiện quyết toán nhiệm vụ, dự án hoàn thành.

5. Thông tư 33/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* Ngày ban hành     :  31/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  15/7/2023

* Nội dung chính     : 

Hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo đó, trước khi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức, cá nhân có đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa thì nộp bộ hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ, gồm:

- 01 bản chính đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 33/2023/TT-BTC .

- 01 bản chụp bảng kê khai chi phí sản xuất theo mẫu tại Phụ lục II và Bảng khai báo xuất xứ của nhà sản xuất/nhà cung cấp nguyên liệu trong nước theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 33/2023/TT-BTC trong trường hợp nguyên liệu, vật tư đó được sử dụng cho một công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa khác.

- 01 bản chụp quy trình sản xuất hoặc GCN phân tích thành phần (nếu có).

- 01 bản chụp Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa.

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ đến Tổng cục Hải quan (TCHQ) trong thời hạn quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP .

- TCHQ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện thủ tục xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Điều 28 Luật Hải quan và khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP .

 

6. Thông tư 34/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

* Ngày ban hành     :  31/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  15/7/2023

* Nội dung chính     : 

Mức thu phí thẩm định cấp, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường được xác định theo công thức sau:

Mức thu phí = Chi phí thẩm định  x K x M

Trong đó:

- Chi phí thẩm định: 42.000.000 đồng (Mức chi phí tối thiểu thực hiện đánh giá hồ sơ, kiểm tra thực tế tại tổ chức và họp Hội đồng thẩm định một hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).

- K: Hệ số vị trí địa lý theo khu vực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư 34/2023/TT-BTC .

- M: Hệ số điều chỉnh theo số lượng thông số môi trường đề nghị cấp, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận.

7. Thông tư 35/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

* Ngày ban hành     :  31/5/2023

* Ngày có hiệu lực   :  15/7/2023

* Nội dung chính     :

Mức thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng tính theo tỷ lệ % trên tổng chi phí lập từng đồ án quy hoạch đề nghị thẩm định (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), cụ thể:

- Chi phí lập đồ án quy hoạch từ 200 triệu đồng trở xuống: Mức thu phí là 12,3%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch 500 triệu đồng: Mức thu phí là 9,7%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch 1 tỷ đồng: Mức thu phí là 7,5%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch 5 tỷ đồng: Mức thu phí là 3,9%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch từ 10 tỷ đồng trở lên: Mức thu phí là 2,8%.

 

Phần V. Văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính

1. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

* Ngày ban hành     :  23/5/2023

* Ngày có hiệu lực   : 23/5/2023

* Nội dung chính     : 

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2018 (được đính chính theo quy định tại Quyết định số 323/QĐ-BTC ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức);

- Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 (sau đây gọi là Thông tư số 06/2023/TT-BTC).

Văn bản này không thay thế 02 Thông tư trên.

2. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2015/NĐ-CP).

* Ngày ban hành     :  25/5/2023

* Ngày có hiệu lực   : 25/5/2023

* Nội dung chính     : 

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2016;

- Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 (sau đây gọi là Thông tư số 02/2023/TT-BTC).

Văn bản này không thay thế 02 Thông tư trên.

3. Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

* Ngày ban hành     :  25/5/2023

* Ngày có hiệu lực   : 25/5/2023

* Nội dung chính     : 

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới; có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2022 (sau đây gọi là Thông tư số 55/2022/TT-BTC).

Văn bản này không thay thế 02 Thông tư trên.​


Sở Tài chính