Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 02 năm 2023 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 02 năm 2023 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/02/2023 – 28/02/2023)

A. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

* Ngày ban hành     :  20/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  20/02/2023

* Nội dung chính     :

Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện liên quan đến công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, cụ thể:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác ngoại giao kinh tế;

- Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế;

- Đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực từ bên ngoài nhằm củng cố các động lực tăng trưởng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

- Xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo phục vụ điều hành, phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bố trí nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 146/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023-2030.

* Ngày ban hành     :  23/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  23/02/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, đơn cử:

- Chủ trì, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải; xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải cấp tỉnh theo quy định;

- Tổ chức quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh; phân công trách nhiệm quản lý cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp dưới về quản lý chất thải theo quy định;

- Quy định giá cụ thể được tính đúng, tính đủ đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải;

- Ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải phù hợp với đặc thù và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất thải trên địa bàn…

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần III. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị số 05/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

* Ngày ban hành     :  23/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  23/02/2023

* Nội dung chính     :

Để đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng VNeID, phấn đấu đến tháng 6/2023 cấp được 40 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân.

- Đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện, thực hiện thường xuyên, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong CSDLQG về dân cư với các bộ, ngành, địa phương.

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra an toàn thông tin, an ninh mạng, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

- Trong tháng 6/2023, hoàn thành việc tích hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến cư trú trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, ưu tiên các dịch vụ công về đăng ký thường trú, tạm trú.

- Bảo đảm an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa CSDLQG về dân cư với các CSDL khác để làm giàu dữ liệu dân cư nhằm phân tích, dự báo các thông tin để phục vụ việc hoạch định cơ chế, chính sách phát triển KTXH…

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần IV. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 203/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố biểu trưng và thuyết minh biểu trưng ngành tài chính Việt Nam.

* Ngày ban hành     :  20/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  20/02/2023

* Nội dung chính     :

Quy cách Biểu trưng ngành Tài chính Việt Nam:

- Biểu trưng có bố cục hình tròn;

- Màu nền chủ đạo của Biểu trưng là màu xanh da trời;

- Chữ “BỘ TÀI CHÍNH" sử dụng phông chữ ARIAL, in đậm, màu vàng đồng nổi trên nền màu đỏ;

- Chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" sử dụng phông chữ Times New Roman, màu vàng đồng chạy vòng quanh hình tròn, dưới chân chữ có viền bo xung quanh để tạo sự vững chắc.

- Chính giữa là Quốc huy, đặc trưng cho quốc gia.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định 241/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023.

* Ngày ban hành     :  23/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  23/02/2023

* Nội dung chính     : 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 33.508.995,7 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn như phụ lục ban hành kèm quyết định này.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

Phần V. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 13/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  28/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  14/4/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, sản xuất điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam được sửa đổi áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022.

Bên cạnh đó, các quy định tại khoản 2, 3 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC bị thay thế và quy định mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP .

Ngoài ra, hồ sơ hoàn thuế GTGT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC cũng được đề cập sửa đổi như sau:

Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cấp phép theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP :

Nộp bản sao một trong các hình thức Giấy phép hoặc Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

 * Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

B. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hà Nam        ban hành về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  27/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  10/3/2023

* Nội dung chính     :

Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 * Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công – kiểm soát thủ tục hành chính và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  27/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  15/3/2023

* Nội dung chính     :

Định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/3/2023 và thay thế Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ, định xuất được hưởng hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2023.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 * Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.


Sở Tài chính