Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 02 năm 2023 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 02 năm 2023 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/02/2023 – 15/02/2023)

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

* Ngày ban hành     :  02/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  02/02/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể đến năm 2045 như sau:

- Thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể.

- Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết.

- Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA) công nhận.

Nghị quyết 09/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Nghị quyết 134/NQ-CP năm 2020.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

 

Phần II. Nghị định của Chính phủ

1. Nghị định 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (sau đây gọi là Nghị định số 56/2011/NĐ-CP).

* Ngày ban hành     :  15/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  15/02/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, áp dụng mức phụ cấp 100% từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 đối với các viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở sau:

- Viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới);

- Làm chuyên môn y tế tại:

+ Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

+ Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh;

+ Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

+ Bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Kể từ ngày 01/01/2024, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở thực hiện theo quy định khoản 1 đến khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP , Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 115/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  06/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  06/02/2023

* Nội dung chính     :

Công bố kèm theo Quyết định này một (01) thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Bãi bỏ Quyết định số 1710/QĐ-BTC ngày 24/8/2022 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Quyết định 176/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  13/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  13/02/2023

* Nội dung chính     : 

Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 02 Thủ tục hành chính số thứ tự 01 và 02, mục A, phần I tại Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Cục Quản lý giá thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định".

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

 

Phần IV. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 07/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

* Ngày ban hành     :  02/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  20/3/2023

* Nội dung chính     : 

Ngày 02/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 07/2023/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. Theo đó, mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án:

+ Đến 10 tỷ đồng: mức phí 6 triệu đồng;

+ Trên 10-20 tỷ đồng: mức phí 9 triệu đồng;

+ Trên 20-50 tỷ đồng: mức phí 15 triệu đồng;

+ Trên 50-100 tỷ đồng: mức phí 27 triệu đồng;

+ Trên 100-200 tỷ đồng: mức phí 30 triệu đồng;

+ Trên 200-500 tỷ đồng: mức phí 39 triệu đồng;

+ Trên 500-1000 tỷ đồng: mức phí 44 triệu đồng;

+ Trên 1000-1500 tỷ đồng: mức phí 48 triệu đồng;

+ Trên 1500-2000 tỷ đồng: mức phí 49 triệu đồng;

+ Trên 2000-3000 tỷ đồng: mức phí 51 triệu đồng;

+ Trên 3000-5000 tỷ đồng: mức phí 53 triệu đồng;

+ Trên 5000-7000 tỷ đồng: mức phí 56 triệu đồng;

+ Trên 7000 tỷ đồng: mức phí 61 triệu đồng.

Hiện hành, theo Thông tư 35/2017/TT-BTC việc thẩm định cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt có mức phí dao động từ 04 - 40,7 triệu đồng.

Thông tư 07/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/3/2023 và thay thế Thông tư 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Thông tư  08/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

* Ngày ban hành     :  07/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  24/3/2023

* Nội dung chính     :

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quv dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã trích lập nhưng chưa sử dụng hết kể từ thời diêm Thông tư này có hiệu lực thi hành được hạch toán vào thu nhập khác của năm tài chính hiện hành. Kế toán doanh nghiệp thực hiện như sau:

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả

Có TK 711- Thu nhập khác

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

3. Thông tư 09/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

* Ngày ban hành     :  08/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  01/4/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, nội dung chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL bao gồm:

- Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

- Chi công tác phí cho các đoàn công tác thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực; kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản.

- Chi báo cáo (bao gồm cả báo cáo tổng hợp và báo cáo của từng bộ, ngành, tổ chức, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, địa phương, đơn vị).

- Chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo (trừ báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp). (Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT-BTC-BTP chưa bao gồm nội dung chi này).

- Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các nội dung chi khác như chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và đội ngũ cộng tác viên…

Thông tư 09/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/4/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28/12/2007.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

4. Thông tư 10/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

* Ngày ban hành     :  08/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  27/3/2023

* Nội dung chính     :

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 133/2015/TT-BTC:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 19

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19

- Sửa đổi, bổ sung Điều 2

Thay đổi tên gọi “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam" thành “Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam" theo Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

5. Thông tư 11/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

* Ngày ban hành     :  09/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  31/3/2023

* Nội dung chính     :

Thông tư này hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và mối quan hệ của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan quản lý cấp trên; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Đối tượng áp dụng:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP).

- Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý lĩnh vực tài chính.

Nguyên tắc, điều kiện thành lập Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

6. Thông tư  12/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

* Ngày ban hành     :  10/02/2023

* Ngày có hiệu lực   :  04/5/2023

* Nội dung chính     :

Bổ sung hình thức giao kết Hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng của các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại. Cụ thể, ngoài được giao kết bằng văn bản giấy (có đầy đủ dấu và chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền đại diện các bên thực hiện hợp đồng) theo quy định hiện hành, Hợp đồng khung và phụ lục hợp đồng có thể được giao kết bằng văn bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định).

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tiền lãi danh nghĩa TPCP. Trường hợp KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa TPCP trong thời gian mua lại có kỳ hạn TPCP, KBNN có trách nhiệm hoàn trả số tiền lãi danh nghĩa TPCP đã nhận được cho các NHTM theo mã TPCP mà KBNN nhận được tiền lãi danh nghĩa.

Việc hoàn trả tiền lãi danh nghĩa TPCP được thực hiện bên ngoài hệ thống giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch Chứng khoán; thời điểm hoàn trả lãi danh nghĩa do hai bên tự thống nhất, nhưng không được muộn hơn 5 ngày làm việc, kể từ ngày thực thanh toán lãi trái phiếu.

Ngoài ra, trường hợp chuyển tiền lãi danh nghĩa chậm, KBNN có trách nhiệm thanh toán tiền phạt chậm thanh toán cho NHTM đối với số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất phạt chậm thanh toán theo quy định.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.


Sở Tài chính