Skip Ribbon Commands
Skip to main content

trả lời nội dung kiến nghị của công ty CPTP Miến bắc theo CV số 1096/SKHĐT-TTS ngày 19/06/2020 của Sở JKH và ĐT