Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về việc Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính về việc Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Xem chi tiết tại đây

Sở Tài chính
Tin liên quan