Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến XD dự thảo tờ trình,NQ quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại hội hội đồng nhân dân các cấp tỉnh hà nam nhiệm kỳ 2021-2026

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
Tham gia ý kiến XD dự thảo tờ trình,NQ quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại hội hội đồng nhân dân các cấp tỉnh hà nam nhiệm kỳ 2021-2026
Sở Tài chính