Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến các nguyên tác,tiêu chí,định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 và dự thảo thông tư xây dự dự...

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
Tham gia ý kiến các nguyên tác,tiêu chí,định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2022 và dự thảo thông tư xây dự dự toán NSNN năm 2020 và KH tài chính-NS nhà nước 03 năm 2022-2024
Sở Tài chính