Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố công khai dự toán ngân sách ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định  
Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019của tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính