Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hà Nam

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan