Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan