Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gỡ vướng mắc trong hoạt động của Quỹ phát triển đất

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Gỡ vướng mắc trong hoạt động của Quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất. Việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về Quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2024, đồng thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất hiện nay.

Ảnh minh họa: GH

Có 57 địa phương thành lập Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất trước đây được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 (Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ), pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 111 Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Qua tổng hợp báo cáo của 63/63 địa phương gửi Bộ Tài chính thời điểm năm 2023 cho thấy, có 57 địa phương đã thành lập Quỹ phát triển đất; trong đó có 27 Quỹ hoạt động theo mô hình độc lập, 30 Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác. Theo báo cáo của các địa phương, việc thành lập và hoạt động của Quỹ phát triển đất là cần thiết, góp phần giúp chính quyền địa phương trong việc tập trung nguồn lực tài chính để kịp thời ứng vốn, thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả của dự án.

Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ phát triển đất thời gian qua cũng bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như chưa quy định rõ nguồn vốn để đảm bảo hoạt động; thực hiện cấp vốn điều lệ hay đưa vào dự toán ngân sách để chi bổ sung vốn hoạt động hàng năm; mô hình tổ chức… Đặc biệt là quy định hoàn trả vốn ứng cho quỹ theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ không còn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất...

Để khắc phục những hạn chế này, cũng như để triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024 sắp có hiệu lực, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất. Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ về nội dung này, Bộ Tài chính nêu rõ 3 quan điểm khi xây dựng Nghị định:

Một là, quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, huy động các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Hai là, cụ thể hóa quy định của Luật Đất đai năm 2024 quy định về Quỹ phát triển đất, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan (Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Nhà ở năm 2023…) và tình hình thực tế của các địa phương.

Ba là, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất, góp phần huy động nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.

Đưa ra nhiều phương án tại dự thảo

Dự thảo Nghị định được xây dựng gồm 06 chương với 26 điều và Phụ lục các mẫu biểu kèm theo. Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới và đưa ra nhiều phương án lựa chọn.

Theo đó về vốn điều lệ của Quỹ, dự thảo Nghị định đưa ra hai phương án để lựa chọn. Phương án 1: Vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vốn điều lệ ban đầu, vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ phát triển đất; Phương án 2: Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương.

Về quản lý vốn điều lệ, dự thảo cũng đưa ra hai phương án lấy ý kiến: Phương án 1: Vốn điều lệ của Quỹ được gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Phương án 2: Vốn điều lệ của Quỹ được gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc các ngân hàng thương mại có vốn chi phối của Nhà nước trên địa bàn.

Về quy định cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Quỹ, để phù hợp với yêu cầu tăng cường quản lý Quỹ, dự thảo Nghị định có bổ sung, sửa đổi như sau: Số lượng thành viên của Hội đồng quản lý là số lẻ; Chủ tịch Hội đồng quản lý là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phó Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản lý phải có Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Quỹ.

Trong trường hợp ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương quản lý nguồn vốn và hoạt động của Quỹ phát triển đất thì Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phát triển đất là Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành nghiệp vụ (Ban điều hành) của Quỹ nhận uỷ thác nhưng phải đảm bảo các điều kiện: Chủ tịch Hội đồng quản lý là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ phải có Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, về quy định sử dụng vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất, dự thảo Nghị định quy định Quỹ này sử dụng cho 4 mục đích: Ứng vốn thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất để xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý nhằm nâng cao giá trị khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất; Ứng vốn cho tổ chức được giao thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Ứng vốn cho tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở phục vụ tái định cư, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Về chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ, để bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của bộ máy và quản lý hành chính của Quỹ phát triển đất, đồng thời phát huy có hiệu quả nhất vốn điều lệ được cấp cho Quỹ phát triển đất, dự thảo quy định mức chi phí quản lý vốn ứng (thay cho phí ứng vốn quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) từ Quỹ phát triển đất tối đa là 1% số tiền ứng vốn từ Quỹ và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; trường hợp quá hạn hoàn trả vốn ứng cho Quỹ theo phương án hoàn trả vốn ứng thì chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ là 1,5% số tiền ứng vốn từ Quỹ quá hạn.

Đồng thời, quy định cụ thể nguồn kinh phí chi trả chi phí quản lý vốn ứng theo 1 trong 2 phương án: Phương án 1: Chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ phát triển đất nằm trong chi phí quản lý dự án/nhiệm vụ. Phương án 2: Chi phí quản lý vốn ứng từ Quỹ phát triển đất sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án/nhiệm vụ.

Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính