Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuê đất và bồi thường giải phóng mặt bằng

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giá đất và một số văn bản về đất  
Văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuê đất và bồi thường giải phóng mặt bằng

1. Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xem chi tiết  hoặc tải về

2.Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; xem chi tiết  hoặc tải về

3.Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xem chi tiết  hoặc tải về

4.Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ : Nghị định về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; xem chi tiết  hoặc tải về.