Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nghị quyết HĐND  
Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa tỉnh Hà Nam
THNS