Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 37/ 2016/NQ-UBND ngày 08/12/2106 sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nghị quyết HĐND  
Nghị quyết số 37/ 2016/NQ-UBND ngày 08/12/2106 sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010
THNS