Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 34/ 2016/NQ-UBND ngày 08/12/2106 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nghị quyết HĐND  
Nghị quyết 34/ 2016/NQ-UBND ngày 08/12/2106 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020
THNS