Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 33/ 2016/NQ-UBND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 -2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Nghị quyết HĐND  
Nghị quyết 33/ 2016/NQ-UBND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 -2020
THNS