Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn nội dung trừ tiền ứng trước giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất đối với các đối tượng thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giá đất và một số văn bản về đất  
Hướng dẫn nội dung trừ tiền ứng trước giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất đối với các đối tượng thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hướng dẫn số 419/HD-LS ngày 13/6/2012 của Sở Tài chính - Sở Tài nguyên & Môi trường - Cục Thuế tỉnh - Ban quản lý các KCN tỉnh về việc trừ tiền ứng trước GPMB vào tiền thuê đất đối với các đối tượng thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; xem chi tiết