Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2017

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm  
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2017
QLNS