Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 12 năm 2019 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 12 năm 2019 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/12/201915/12/2019)

A- VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2019 do Chính phủ ban hành về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

* Ngày ban hành       :  06/12/2019

* Ngày có hiệu lực    :  06/12/2019

* Nội dung chính       :  Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Mục đích, yêu cầu:

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Bộ Tài chính:

1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

- Nghiên cứu và đề xuất cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai thông qua chính sách thuế theo hướng áp dụng chính sách thuế lũy tiến đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất đã được giao, đã cho thuê nhưng bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; trình Chính phủ trong Quý IV năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước để đảm bảo thống nhất với pháp luật về đất đai và pháp luật về ngân sách nhà nước.

d) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung chính sách về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật đất đai. Chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng bảo đảm hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội; sớm giải quyết vấn đề đất quốc phòng ở các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý, sử dụng nguồn thu từ đất đai do Bộ Quốc phòng quản lý; trình Chính phủ trong Quý I năm 2020.

đ) Các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư có liên quan để đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về đất đai và giải quyết các vướng mắc, khó khăn hiện nay.

2. Về định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, xác định nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện lộ trình di dời trụ sở các Bộ, ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, cơ sở công nghiệp, sản xuất,... ra ngoài trung tâm các đô thị theo phương án được phê duyệt; bàn giao quỹ đất sau di dời cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch, ưu tiên xây dựng công viên, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình văn hóa, thể thao.

- Chỉ đạo việc triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và các pháp luật khác có liên quan. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ Tài chính, cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm cho các Bộ,

ngành, địa phương để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

 

2. Nghị quyết 117/NQ-CP do Chính phủ ban hành về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019

* Ngày ban hành       :  09/12/2019

* Ngày có hiệu lực    :  09/12/2019

* Nội dung chính       : 

Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu tăng thu cao hơn mức đã báo cáo Quốc hội, góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách và cho cải cách tiền lương. Phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm.

Về cơ chế tài chính giao Bộ Tài chính đề xuất, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 theo hướng Thủ tướng Chính phủ quyết định một số trường hợp đặc biệt.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP) trong tháng 12 năm 2019 theo trình tự, thủ tục rút gọn về phương án tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và Agribank.

​Phần II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 1706/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020

* Ngày ban hành     :  29/11/2019

* Ngày có hiệu lực  :  29/11/2019

* Nội dung chính     :  

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020:

- Hướng dẫn và trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí phát sinh thêm (nếu có) do chênh lệch tỷ giá thực tế với tỷ giá tính dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các khoản thanh toán nợ nước ngoài của các dự án đầu tư theo quy định.

- Kiểm soát và thực hiện việc giải ngân vốn cho các ngân hàng thực hiện cấp bù lãi suất và phí quản lý tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội, vốn điều lệ, cho vay chương trình hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, trong đó có đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả thực hiện.

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phần III. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 32/CT-TTg năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật

* Ngày ban hành      :  10/12/2019

* Ngày có hiệu lực   :  10/12/2019

* Nội dung chính     :

Bộ Tài chính rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14. Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Trong quá trình triển khai, tổng hợp có phát sinh vướng mắc, Bộ Tài chính rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản liên quan phù hợp.


Sở Tài chính