Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 10 năm 2022 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 10 năm 2022 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/10/2022 15/10/2022)

 

 

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

* Ngày ban hành     :  06/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  06/10/2022

* Nội dung chính     : 

Ngày 6/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc “Nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp" quy định như sau:

Bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đủ và đúng hạn; 100% TTHC được theo dõi trạng thái xử lý trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới tại Quyết định 468/QĐ-TTg năm 2021.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với CB, CC, VC có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, chậm muộn nhiều lần.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, cụ thể:

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

- Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

- Phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống và đảm bảo kết nối khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Hoàn thiện việc xây dựng quy trình nội bộ, điện tử trong giải quyết TTHC.

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

* Ngày ban hành     :  05/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  05/10/2022

* Nội dung chính     :

 Tập trung hoàn thành các nội dung sau:

a) Đối với số vốn ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng chưa giao chi tiết cho các dự án: Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bằng văn bản và trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 01 tháng 11 năm 2022 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

b) Đối với số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ, thông báo vốn bổ sung:

- Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngày sau khi được thông báo bổ sung vốn. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định trước ngày 01 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư đã được Quốc hội cho phép chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước tại Nghị quyết số 63/2022/QH15 của Quốc hội, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Bộ Tài chính dự kiến việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại (137.000 tỷ đồng) cho các địa phương, bảo đảm thuận lợi nhất, hiệu quả nhất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi thực hiện đánh giá giữa kỳ Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong tháng 11 năm 2022 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn lại nhưng chưa giao chi tiết theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Ngày ban hành     :  03/10/2022­­

* Ngày có hiệu lực  :  03/10/2022

* Nội dung chính     :

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/NQ-CP NGÀY 01/8/2022 CỦA CHÍNH PHỦ

STTNHIỆM VỤCƠ QUAN CHỦ TRÌCƠ QUAN PHỐI HỢPĐƠN VỊ THUỘC BTC CHỦ TRÌĐƠN VỊ THUỘC BTC PHỐI HỢPNHIỆM VỤ CỤ THỂTHỜI GIAN THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH
INhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì:      
1Tổng thu ngân sách nhà nước của Vùng đến năm 2030 đạt 190 nghìn tỷ đồng.Bộ Tài chính TCT, TCHQ, Vụ CST 

- Vụ CST nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách thu nhằm tăng thu ngân sách nhà nước của Vùng.

- TCT, TCHQ xây dựng dự toán thu ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện thu đảm bảo đạt và vượt mục tiêu đề ra.

2030
2Sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với các dự án thủy điện quan trọng theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.Bộ Tài chính TCT, Vụ CST, Cục TCDN, Vụ NSNNTCHQ, Vụ PC và các đơn vị có liên quan.Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tăng nguồn thu phân bổ cho các địa phương trong Vùng.2025
3Sửa đổi, bổ sung chính sách tài chính, chính sách thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu theo hướng tăng tỷ trọng nguồn thu được phân bổ cho các địa phương trong Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.Bộ Tài chính TCT, Vụ CST, TCHQ, Vụ NSNNVụ PC và các đơn vị có liên quan.Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tăng nguồn thu phân bổ cho các địa phương trong Vùng.2025
IINhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp:      
1Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.Bộ Kế hoạch và Đầu tưBộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan.Vụ ĐT, Vụ NSNNCác đơn vị có liên quan.Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuý III/2023
2Báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc.Bộ Kế hoạch và Đầu tưBộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan.Các đơn vị có liên quan (Văn phòng trình Bộ phân công cụ thể trên cơ sở nội dung đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).Các đơn vị có liên quan.Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuý II/2023

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định 2020/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

* Ngày ban hành     :  04/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  04/10/2022

* Nội dung chính     :

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530
Mã số KBNN giao dịch: 0011
(Kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-BTC ngày 04/10/2022 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STTNội dungTổng cộngTrong đó
Nguồn NSNNNguồn khác
     
 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC-72.412-72.4120
    
IQUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)-72.412-72.4120
1Kinh phí thực hiện tự chủ-4.322.412-4.322.4120
1.1Quỹ lương-43.912-43.9120
1.2Chi quản lý hành chính theo định mức-4.357.662-4.357.6620
 Trong đó:   
 Chi khác-4.329.162-4.329.1620
1.3Các khoản chi đặc thù ngoài định mức79.16279.1620
 Chi quản lý, vận hành đối với Trung tâm dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính tại Hòa Lạc79.16279.1620
2Kinh phí không thực hiện tự chủ4.250.0004.250.0000
2.1Chi sửa chữa tài sản4.250.0004.250.0000
     

Ghi chú:

Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch, danh mục sửa chữa, bảo dưỡng năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2018/QĐ-BTC ngày 04/10/2022./.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

3. Quyết định 2065/QĐ-BTC của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  06/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  06/10/2022

* Nội dung chính     :

Công bố kèm theo Quyết định này 54 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm:

1. Thủ tục hành chính mới: 04

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 28

3. Thủ tục hành chính bãi bỏ:

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 1 điểm A mục 1; số thứ tự 1 điểm B mục 1; số thứ tự 11, 12, 13 điểm C mục 1; số thứ tự 2, 14 điểm B mục 2; số thứ tự 3, 4, 7, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 44, 53, 54, 86, 88 điểm C mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

 

Phần IV. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  03/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  17/11/2022

* Nội dung chính    :

Ngày 03/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTC danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ không được thành lập, điều hành doanh nghiệp. Theo đó, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ bao gồm:

- Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.

- Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Quản lý nhà nước về bảo hiểm.

- Quản lý nhà nước về hải quan.

- Quản lý nhà nước về giá.

- Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

- Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

- Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

- Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước.

- Quản lý nhà nước về tài sản công.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Thông tư 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

* Ngày ban hành     :  05/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  20/11/2022

 * Nội dung chính     :

Ngày 05/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm được quy định như sau:

(1) Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến:

Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm (nếu có) được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 61/2022/TT-BTC.

(2) Đối với các dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp (1) mà không phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm:

Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (chưa bao gồm kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm) không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.

Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 61/2022/TT-BTC. (Điểm mới so với Thông tư 74/2015/TT-BT )

(3) Đối với các dự án, tiểu dự án không thuộc trường hợp (1) mà phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm:

- Mức trích kinh phí (chưa bao gồm kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm) không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án.

- Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 61/2022/TT-BTC.

Thông tư 61/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 20/11/2022 và thay thế Thông tư 74/2015/TT-BTC .

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

3. Thông tư 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

* Ngày ban hành     :  05/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  19/11/2022

* Nội dung chính     :

Ngày 05/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ NSNN thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định về mức chi thực hiện chế độ đối với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Trong đó, một số mức chi thực hiện chế độ với người cai nghiện bắt buộc có sự thay đổi, đơn cử như:

- Chi tiền điện, nước sinh hoạt: Mức chi 100.000 đồng/người cai nghiện bắt buộc/tháng. (So với hiện hành tại Thông tư 117/2017/TT-BTC thì mức chi tăng thêm 20.000 đồng/học viên/tháng)

- Chi tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí khác ngoài thời gian học tập và lao động tối thiểu: Mức chi 100.000 đồng/người cai nghiện bắt buộc/năm.

Trường hợp hỗ trợ mức cao hơn mức quy định tại khoản này, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể. (So với hiện hành, mức chi tăng thêm 30.000 đồng/học viên/tháng)

Thông tư 62/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 19/11/2022 , thay thế Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH , Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH , Thông tư 117/2017/TT-BTC , Thông tư 124/2018/TT-BTC .

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.​


Sở Tài chính