Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 09 năm 2022 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 09 năm 2022 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/9/2022 30/9/2022)

 

 

 

 

 

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

* Ngày ban hành     :  22/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  22/9/2022

* Nội dung chính      : 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 22/9/2022 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó:

Thống nhất dự thảo Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kèm theo Công văn số 9154/TTr-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các co quan về các thông tin, số liệu báo cáo. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 15/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

* Ngày ban hành     :  16/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  16/9/2022

* Nội dung chính      : 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,…theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đơn cử như:

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

+ Tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để “dịch chồng dịch"; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Tăng cường quản lý giá thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, chống đầu cơ, tăng giá, tham nhũng, tiêu cực,…

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

- Bộ Xây dựng chủ trì, khẩn trương hoàn thiện để trình Quốc hội Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để tạo khung pháp lý, tăng cường hiệu quả quản lý thị trường bất động sản.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình cấp có thẩm quyền theo quy định…

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần III. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 19/2022/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

* Ngày ban hành     :  22/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  10/11/2022

* Nội dung chính      : 

Theo đó, mức chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT giai đoạn 2022-2024 như sau:

- Mức chi phí quản lý BHXH (bao gồm bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), BHTN thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15.

- Mức chi phí quản lý BHYT bình quân tối đa 3,5% tiền đóng BHYT, được trích từ quỹ BHYT, trong đó: năm 2022 tối đa 3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và năm 2024 tối đa 3,45%.

Dự toán chi phí quản lý BHYT hằng năm được xác định theo mức chi phí tính trên dự toán thu tiền đóng BHYT hằng năm.

- Các đơn vị thực hiện sử dụng và quyết toán chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT được giao hằng năm theo chế độ quy định.

Phần chênh lệch giữa chi phí quản lý quyết toán trong phạm vi dự toán được giao và chi phí quản lý theo tỷ lệ tính trên số thực thu, thực chi được trừ vào dự toán chi phí quản lý năm sau.

Trường hợp trong năm, BHXH Việt Nam dự kiến số thu tiền đóng BHYT cao hơn dự toán dẫn đến phát sinh tăng lớn chi phí quản lý thì phải có văn bản gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng bổ sung dự toán chi phí quản lý BHYT, nhưng không vượt quá tỷ lệ chi phí quản lý được trích tính trên số thu tiền đóng BHYT trong năm.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Quyết định 1126/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

* Ngày ban hành     :  25/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  25/9/2022

* Nội dung chính      :

Theo đó, tỉnh Hà Nam được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STTNguồn vốnDự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSTW năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 và Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 28/5/2022Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSTW năm 2022Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn NSTW năm 2022 sau khi điều chỉnh
 TỔNG SỐ1.317.460290.0001.607.460
 VỐN TRONG NƯỚC1.317.460290.0001.607.460
 Trong đó:   
-Vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 290.000

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần IV. Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

1. Quyết định số 1914/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Phương án kiểm tra thực hiện Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

* Ngày ban hành     :  16/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :   16/9/2022

* Nội dung chính      : 

Mục đích kiểm tra nhằm rà soát việc áp dụng các quy định của Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần (Thông tư số 19/2003/TT-BTC) trong bối cảnh đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội cũng như các văn bản pháp luật có liên quan hiện nay, làm rõ những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, hạn chế, tồn tại, và tính tuân thủ quy định tại Thông tư này. Trên cơ sở đó đề xuất và triển khai các phương án xử lý đối với Thông tư số 19/2003/TT-BTC theo đúng pháp luật.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định số 1921/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  16/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :   16/9/2022

* Nội dung chính      : 

Công bố kèm theo Quyết định này Phụ lục I Bảng phân công đơn vị phụ trách cung cấp, biên tập, xuất bản thông tin trên cổng TTĐT Bộ Tài chính.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

3. Quyết định số 1927/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  16/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :   01/10/2022

* Nội dung chính     : 

Danh mục chế độ báo cáo thay thế

STTTên báo cáoTên báo cáo thay thếVăn bản quy định chế độ báo cáo
1Báo cáo doanh thu bảo hiểm theo quý, năm (bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng)Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.Khoản 1 Điều 36 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP .
2Báo cáo bồi thường bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng (định kỳ quý, năm).Báo cáo bồi thường bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngKhoản 1 Điều 36 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP .
3Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng (định kỳ năm)Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựngKhoản 1 Điều 36 Thông tư số 50/2022/TT BTC ngày 11/8/2022 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP .

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

4. Quyết định số 1959/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành về ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  26/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :   26/9/2022

* Nội dung chính      : 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quyết định công bố ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính (ngày 10/10 hàng năm).

Mục đích tổ chức ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính:

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

2. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích trong việc chuyển đổi số quốc gia nói chung và các hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

3. Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp tham gia các hoạt động chuyển đổi số quốc gia nói chung và hoạt động chuyển đổi số của Bộ Tài chính nói riêng.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

5. Quyết định số 1960/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022.

* Ngày ban hành     :  26/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :   26/9/2022

* Nội dung chính      :  Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của BCĐ chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2022

STTTên nhiệm vụĐơn vị chủ trìĐơn vị phối hợpThời gian thực hiện
IVề tuyên truyền phổ biến quán triệt các hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số  12/2022
1Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số nói chung và Bộ Tài chính số nói riêng, các hoạt động của Ủy ban quốc gia chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Tài chính (có thể thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên cổng thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề với người dân doanh nghiệp để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).VPBCác đơn vị liên quan
IIHoàn thiện cơ chế chính sách  
 Nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới quy trình, nghiệp vụ ngành tài chính phù hợp với mô hình kinh tế số.Viện CL&CSTCCác đơn vị liên quan
IIIVề các nhiệm vụ trọng tâm  
1Phát triển hạ tầng số  
 Triển khai hệ thống đám mây tại Bộ Tài chính và các đơn vị Tổng cục phục vụ cho các ứng dụng của Bộ, đơn vị Tổng cục (trừ các ứng dụng đặc thù)Cục THTKCác đơn vị liên quan
2Phát triển các nền tảng hệ thống  
 Triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính (FDXP) đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).Cục THTKCác đơn vị liên quan
3Phát triển dữ liệu  
 Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chínhCục THTKCác đơn vị liên quan
4Phát triển các ứng dụng, dịch vụ số  
-Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chínhCục THTKCác đơn vị liên quan
-Xây dựng và triển khai hệ thống hóa đơn điện tửTCT 
-Đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống công nghệ thông tin liên quan để hình thành hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán Nhà nước số (VDBAS)KBNN 
-Xây dựng và triển khai hệ thống CNTT thực hiện hải quan sốTCHQ 
-Ứng dụng các công nghệ mới của Cuộc CMCN 4.0 trong triển khai xây dựng Hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG đáp ứng yêu cầu kết nối, cung cấp, khai thác dữ liệu chính xác, kịp thờiTCDTNN 
5Bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng  
 Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng cho UBCKNN, KBNNUBCKNN, KBNN 
6Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số và một số nhiệm vụ khác  
 Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Văn bản số 489/BTTTT-THH ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu đề ra quyết định và hoạch định chính sách; huy động nguồn lực xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho mạng lưới công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường sốTrường BDCBTC 
-Bố trí kinh phí cho các hoạt động phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội sốVụ NSNN; Vụ HCSNCác đơn vị liên quan

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần V. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư  56/2022/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ngày ban hành     :  16/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  01/11/2022

* Nội dung chính     :

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Theo đó, hướng dẫn xác định mức đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp như sau:

Mức tự đảm bảo chi thường xuyên = (A / B) x 100%

Trong đó:

- A là tổng các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính theo Điều 10, khoản 1, điểm a Nghị định 60/2021/NĐ-CP .

- B là tổng các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính theo Điều 10, khoản 1, điểm b Nghị định 60/2021/NĐ-CP .

Ngoài ra, Thông tư 56/2022/TT-BTC giải thích thêm nội dung:

- Các khoản thu chi theo quy định trên được tính trên cơ sở dự toán thu, chi tại năm kế hoạch xây dựng phương án tự chủ tài chính, có xét đến yếu tố biến động do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, khả năng chi trả của các đối tượng thụ hưởng, tác động khách quan do thiên tai, dịch bệnh và các biến động kinh tế - xã hội bất thường khác.

- Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo và dự kiến về yếu tố do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Thông tư  57/2022/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

* Ngày ban hành     :  16/9/2022

* Ngày có hiệu lực   : 31/10/2022

* Nội dung chính     :

Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Theo đó, nguyên tắc chung được quy định đơn cử như sau:

- Việc xác định các khoản thu theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 148/2021/NĐ-CP để nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện theo quy định về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 148/2021 do ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đảm bảo đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương và địa phương theo quy định phân cấp NSNN.

- Việc xác định doanh thu, thu nhập, chi phí và các nội dung khác cho mục đích tính thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

- Các nội dung quy định về quy trình lập, quyết định dự toán, phân bổ dự toán ngân sách thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định 148/2021, Thông tư này và các văn bản có liên quan.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

3. Thông tư 58/2022/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

* Ngày ban hành     :  22/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  10/11/2022

* Nội dung chính     :

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Theo đó, quy định mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", đơn cử như:

- Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của NLĐ tại các DN để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động…

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.

- Chi nghiên cứu để vận dụng kinh nghiệm quốc tế về đào tạo các ngành, nghề đào tạo mới, kỹ năng nghề mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 và Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015.

- Chi xây dựng chuẩn đầu ra ngành, nghề đào tạo mới và chỉnh sửa, bổ sung chuẩn đầu ra một số ngành, nghề cần bổ sung kiến thức, kỹ năng mới:

+ Trình độ cao đẳng, trung cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022.

+ Trình độ sơ cấp: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/03/2022.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

4. Thông tư 59/2022/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

* Ngày ban hành     :  29/9/2022

* Ngày có hiệu lực   :  01/10/2022

* Nội dung chính     :

1. Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải được quy định tại Thông tư 59/2022/TT-BTC.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 193/2016/TT-BTC, Thông tư số 248/2016/TT-BTC, Thông tư số 261/2016/TT-BTC và Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

3. Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong Biểu trên, các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 193/2016/TT-BTC, Thông tư số 248/2016/TT-BTC, Thông tư số 261/2016/TT-BTC và Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.


Sở Tài chính