Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 09 năm 2022 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 09 năm 2022 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/9/202215/9/2022)

 

 

A.Văn bản của Trung ương

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022.

* Ngày ban hành     :  05/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  05/9/2022

* Nội dung chính     : 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định đã được giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thì tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phê duyệt phương án tự chủ tài chính thì thực hiện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

3. Từ năm 2023, các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm quyền giao tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua dự thảo báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.

* Ngày ban hành     :  09/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  09/9/2022

* Nội dung chính     :

1. Thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2021 như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 57/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2022. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất thuộc phạm vi quản lý.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan báo cáo, giải trình với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 1046/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

* Ngày ban hành     :  06/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  06/9/2022

* Nội dung chính      :

Giao trách nhiệm cụ thể cho các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, địa phương) trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra tại Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứ; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, cụ thể:

1. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị

2. Hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; quản lý biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm

3. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

4. Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

5. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

6. Hoàn thiện cơ chế tài chính.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Quyết định 1079/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

* Ngày ban hành     :  14/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  14/9/2022

* Nội dung chính      :

Theo đó, mục tiêu tổng quát của đề án truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

- Về giải pháp và nhiệm vụ thực hiện đề án:

1. Hoàn thiện cơ chế, hệ thống văn bản hướng dẫn quản lý Đề án

2. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người cho các lực lượng truyền thông

3. Sản xuất, đăng phát các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài

4. Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại về quyền con người

5. Tổ chức các giải thưởng truyền thông về quyền con người

6. Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động truyền thông về quyền con người

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 1734/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025.

* Ngày ban hành     :  05/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  05/9/2022

* Nội dung chính     :

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 12/10/2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của cấp có thẩm quyền.

2. Cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc chỉ đạo phong trào thi đua; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

3. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, các tạp chí, Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của các đơn vị trong ngành Tài chính có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định 1746/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành công bố dnah mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  06/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  06/9/2022

* Nội dung chính     :

1. Danh mục chế độ báo cáo mới

STTTên Báo cáoVăn bản quy định chế độ báo cáo
1Báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động của tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giáQuy định tại Điểm 2, Khoản 8, Điều 1 chế độ báo cáo Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.
2Báo cáo Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng (nếu có)Quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

2. Danh mục chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung

STTTên Báo cáo1Tên báo cáo sửa đổi, bổ sungVăn bản quy định chế độ báo cáo
1Báo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá cả nămBáo cáo tình hình doanh nghiệp và một số chỉ tiêu hoạt động thẩm định giá nămQuy định tại Điểm 1, Khoản 8, Điều 1 Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.
2Báo cáo tình hình trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầuBáo cáo Quỹ Bình ổn giá xăng dầuQuy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
3Báo cáo về chi phí kinh doanh, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (nếu có), chi phí phối trộn xăng E5, E10 (nếu có)Báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt NamQuy định Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 104/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

 

B. Văn bản của địa phương

Phần I. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1. Quyết định 38/2022/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  05/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  15/9/2022

* Nội dung chính    :

Mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XIX, kỳ họp thứ tám quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2022, thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định 39/2022/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  07/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  20/9/2022

* Nội dung chính    :

Theo đó, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan thực hiện, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

3. Quyết định 41/2022/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi.

* Ngày ban hành     :  07/9/2022

* Ngày có hiệu lực  :  20/9/2022

* Nội dung chính    :

Chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi thực hiện theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2022. Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định mức khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục và đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.


Sở Tài chính