Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 05 năm 2023 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 05 năm 2023 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/5/2023 15/5/2023)

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ ban hành về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

* Ngày ban hành     :  06/5/2023

* Ngày có hiệu lực  :  06/5/2023

* Nội dung chính    :

Theo đó, thống nhất báo cáo UBTVQH, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có như đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 73/TTr-BTC ngày 05/5/2023.

Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo UBTVQH, Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình với Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội theo đúng quy định.

Các Bộ trưởng: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2023 (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình 73/TTr-BTC năm 2023:

- Qua phản ánh thì thực tế hàng năm phát sinh nhiều trường hợp các tài sản công có nhu cầu cấp bách, phải cải tạo, nâng cấp nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi quy mô yêu cầu về vốn nhỏ cần làm ngay, có thể sử dụng, cân đối nguồn trong dự toán chi thường xuyên để thực hiện.

- Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã có một số tờ trình trình Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN để thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ Bộ Tài chính đã có các Công văn 13904/BTC-HCSN và 13905/BTC-HCSN gửi Bộ Tư pháp để thẩm định:

+ Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có;

+ Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

2. Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ ban hành về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

* Ngày ban hành     :  06/5/2023

* Ngày có hiệu lực  :  06/5/2023

* Nội dung chính    :

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận 14-KL/TW và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho UBND cấp huyện:

- Quyết định giá đất cụ thể để:

+ Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư;

+ Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

+ Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng;

+ Lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

+ Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định nêu trên.

Nghị quyết 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Nghị định của Chính phủ

1. Nghị định 21/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm vi mô.

* Ngày ban hành     :  05/5/2023

* Ngày có hiệu lực  :  05/5/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, số tiền bảo hiểm và số phí bảo hiểm tối đa của sản phẩm bảo hiểm vi mô như sau:

-  Tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm:

+ Sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ các rủi ro về tính mạng và sức khỏe: không vượt quá 05 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị tại thời điểm triển khai sản phẩm.

+ Sản phẩm bảo hiểm vi mô bảo vệ rủi ro về tài sản không vượt quá giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm không quá 05 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị tại thời điểm triển khai sản phẩm.

- Phí bảo hiểm năm:

+ Phí bảo hiểm năm của từng hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô không vượt quá 5% thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị

+ Lưu ý: Phí bảo hiểm phải tương ứng với quyền lợi bảo hiểm.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

 

2. Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

* Ngày ban hành     :  14/5/2023

* Ngày có hiệu lực  :  01/7/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng và những đối tượng hưởng lương, phụ cấp (nếu có) dựa trên mức lương cơ sở sẽ được tăng mức hưởng bao gồm:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP .

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP ).

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 946/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  10/5/2023

* Ngày có hiệu lực  :  10/5/2023

* Nội dung chính      :

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính:

STTSố hồ sơ TTHCTên thủ tục hành chínhTên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
13.000186Thủ tục đăng ký, lưu ký cổ phần trúng đấu giá tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà NộiThủ tục này được xác định không phải là thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CPChứng khoánTrung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.​


Sở Tài chính