Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 03 năm 2023 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 03 năm 2023 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/3/2023 31/3/2023)

A. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Phần I. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị số 08/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

* Ngày ban hành     :  23/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  23/3/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, để đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, Thủ tướng yêu cầu:

- Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

- Khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý.

- Rà soát, phát hiện, xử lý nhanh, kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, chủ động xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên trực tiếp.

- Người đứng đầu bộ, cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp phối hợp, làm việc với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giải quyết vướng mắc phát sinh.

- Áp dụng các hình thức đấu thầu phù hợp, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, lựa chọn hình thức HĐ phù hợp theo quy định, tránh để tình trạng nhà thầu có tâm lý chờ điều chỉnh giá đối với HĐ trọn gói.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Chỉ thị 09/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý.

* Ngày ban hành     :  28/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  28/3/2023

* Nội dung chính     :

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức sơ kết đánh giá việc thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hiện nay.

 Đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục tổng hợp, đánh giá kỹ việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi; trên cơ sở đó nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Nghị định: Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ).

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1. Quyết định 403/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  20/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  20/3/2023

* Nội dung chính     : 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành các giai đoạn:

1. Giai đoạn 1 (từ 2022 - 2025)

Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua trong Quý I năm 2023; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm ở cơ quan, đơn vị cấp trực thuộc Bộ trong năm 2025.

2. Giai đoạn 2 (từ 2026 - 2030)

Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Giai đoạn 1, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 và tiến hành tổng kết phong trào thi đua từ cấp cơ sở đến cấp ngành vào năm 2030.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết

2. Quyết định 459/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Ngày ban hành     :  29/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  29/3/2023

* Nội dung chính     : 

STTNhiệm vụ cụ thểCơ quan chủ trìĐơn vị thuộc BTC chủ trìĐơn vị thuộc BTC phối hợpThời gian thực hiện
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC, AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC
1Hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến giá nướcBộ Tài chínhCục Quản lý giáCác đơn vị liên quan2023-2025
2Hoàn thành và trình Quốc hội dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổiBộ Tài nguyên và Môi trườngVụ Tài chính hành chính sự nghiệpCác đơn vị liên quan2023
3Xây dựng Luật Cấp, thoát nướcBộ Xây dựngVụ Tài chính hành chính sự nghiệpCác đơn vị liên quan2024
4Rà soát, lập hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật Thủy lợiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônVụ Đầu tưCác đơn vị liên quan2024

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết

 

Phần III. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 16/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2021/TT-BTC).

* Ngày ban hành     :  17/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  08/5/2023

* Nội dung chính     : 

Thông tư 16/2023/TT-BTC bổ sung thêm quy định về phân phối lợi nhuận đối với CTCP, TNHH hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp của nhà nước, cụ thể:

(1) DN thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định tại Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020.

Đơn cử đối với doanh nghiệp (DN) có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

+ Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết (nếu có);

+ Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế;

+ Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển DN (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của DN có quy định việc trích lập Quỹ này);

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho NLĐ trong DN, quỹ thưởng người quản lý DN theo quy định;

+ Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong DN thực hiện nộp vào NSNN theo quy định.

(2) Trường hợp DN hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Thông tư 18/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

* Ngày ban hành     :  21/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  05/5/2023

* Nội dung chính     : 

Theo đó, không tính tiền chậm nộp phạt VPHC trong các trường hợp:

- Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần. (quy định mới).

Bên cạnh đó, Thông tư cũng hướng dẫn xác định ngày người nộp tiền phạt đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền phạt như sau:

- Trường hợp nộp tiền phạt bằng tiền mặt trực tiếp: là ngày Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt xác nhận trên chứng từ thu, nộp tiền phạt;

- Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản: là ngày người nộp tiền phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công.

Thông tư 18/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/5/2023, thay thế Thông tư 153/2013/TT-BTC và Thông tư 105/2014/TT-BTC .

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

B. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định 20/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  27/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  06/4/2023

* Nội dung chính     : 

Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được xác định như sau:

Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng)=Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ (m2)xGiá 01 (một) mét vuông nhà (đ/m2)xTỷ lệ (% ) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

a) Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

b) Giá 01 (một) mét vuông nhà là giá thực tế xây dựng “mới" một (01) mét vuông sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà được áp dụng theo Bảng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp đơn giá nhà chưa có quy định cụ thể trong Bảng đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì vận dụng đơn giá nhà có công trình tương đương.

c) Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ: Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định 348/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  29/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  29/3/2023

* Nội dung chính     : 

Những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được làm

a) Tham gia các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cá nhân, danh nghĩa của cơ quan, tổ chức để giải quyết công việc nhằm trục lợi cá nhân, gia đình hoặc người thân (như: vay, mượn, hứa hẹn, chạy việc, chạy dự án, đề án...) để chiếm dụng tiền hoặc tài sản của người khác làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

b) Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân, gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu hoặc nhận giải quyết công việc bên ngoài cơ quan, ngoài giờ làm việc để trục lợi cá nhân; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, vướng mắc của tổ chức và công dân.

c) Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

d) Làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

đ) Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung và họ tên người viết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

e) Các việc khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.


Sở Tài chính