Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 03 năm 2023 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 03 năm 2023 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/3/2023 15/3/2023)

A. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ ban hành về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

* Ngày ban hành     :  11/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  11/3/2023

* Nội dung chính      : 

Theo đó, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp thì Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương như sau:

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, hoạt động huy động vốn (bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật.

- Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cơ, thao túng, thổi giá.

- Tạo điều kiện, không làm cản trở các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (có đủ năng lực, kết quả hoạt động kinh doanh tốt, lành mạnh...) có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Nghị định của Chính phủ

1. Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

* Ngày ban hành     :  05/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  05/3/2023

* Nội dung chính      : 

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể:

- Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ;

- Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ;

- Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .

Ngoài ra, Nghị định 08/2023 còn quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .

Các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần III. Quyết định của Thủ tướng

1. Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai.

* Ngày ban hành     :  03/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  03/3/2023

* Nội dung chính     :

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế quy định chi tiết khoản 1 và khoản 3 Điều 108 Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính trong lĩnh vực sự nghiệp công lập, đảm bảo chất lượng, tiến độ có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định 202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

* Ngày ban hành     :  08/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  08/3/2023

 * Nội dung chính     :

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Giao 14.710,315 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình cho từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội tại Phụ lục kèm theo.

- Giao danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí kế hoạch vốn của Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình tại Phụ lục kèm theo.

- Điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của 04 dự án thuộc Chương trình đã bố trí cho Bộ Giao thông vận tải để bố trí cho các địa phương thực hiện các dự án thành phần theo phân cấp của Thủ tướng Chính phủ tại Phụ lục kèm theo.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

 

Phần IV. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định số 287/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục thuế và Tổng cục hải quan.

* Ngày ban hành     :  03/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  03/3/2023

 * Nội dung chính     :

Điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo phụ lục đính kèm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo; căn cứ dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động được điều chỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định số 305/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kết thúc dự án “Tài chính công cho trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

* Ngày ban hành     :  07/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  07/3/2023

* Nội dung chính     :

Kết thúc Dự án “Tài chính công cho trẻ em" sử dụng viện trợ không hoàn lại của UNICEF với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Tài chính công cho trẻ em.

2. Tên nhà tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF).

3. Cơ quan chủ quan: Bộ Tài chính.

4. Chủ dự án - Cơ quan thực hiện Dự án: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

3. Quyết định số 322/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

* Ngày ban hành     : 09/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  09/3/2023

* Nội dung chính     :

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm, bao gồm:

- Phụ lục I: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Tổng cục thuế

- Phụ lục II: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Kho bạc nhà nước

- Phụ lục III: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Phụ lục IV: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Cục kế hoạch – tài chính

- Phụ lục V: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Viện chiến lược và chính sách tài chính

- Phụ lục VI: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Học viện tài chính

- Phụ lục VII: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Trường đại học Tài chính – Marketing

- Phụ lục VIII: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Trường đại học Tài chính – kế toán

- Phụ lục IX: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam

- Phụ lục X: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Tạp chí Tài chính

- Phụ lục XI: Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, đơn vị: Nhà xuất bản Tài chính

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

4. Quyết định số 325/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước sự nghiệp môi trường năm 2023 của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  09/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  09/3/2023

* Nội dung chính     :

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước sự nghiệp môi trường năm 2023 của Bộ Tài chính (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

Phần V. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư số 14/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* Ngày ban hành     :  07/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  01/7/2023

* Nội dung chính     :

Thông tư này quy định một số nội dung đặc thù về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán; việc lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất; một số nội dung về chứng từ kế toán và sổ kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (sau đây gọi là NHPT). Thông tư này không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của NHPT đối với ngân sách Nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

- NHPT, các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT bao gồm: Trụ sở chính của NHPT (sau đây gọi là Trụ sở chính); các Phòng, Ban thuộc Trụ sở chính; Sở giao dịch, Chi nhánh và các đơn vị có thực hiện hạch toán kế toán.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện hạch toán kế toán và lập, trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của NHPT.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Thông tư số 15/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn chế độ thu, nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2025.

* Ngày ban hành     :  10/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  25/4/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông thực hiện đóng góp vào Quỹ theo quy định tại phần IV Điều 1 Quyết định 2269/QĐ-TTg. Khoản đóng góp này được xác định theo công thức như sau:

Khoản đóng góp của doanh nghiệp = (Doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm thuộc danh mục dịch vụ tính đóng góp/12) X Số tháng tính đóng góp trong năm X Mức thu đóng góp

Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông phát sinh trong năm thuộc danh mục dịch vụ tính đóng góp: xác định theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Số tháng tính đóng góp trong năm: xác định từ thời điểm bắt đầu tính đóng góp (hoặc thời điểm dừng thu đóng góp) do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định theo quy định tại khoản 3 phần IV Điều 1 Quyết định 2269/QĐ-TTg và theo nguyên tắc tròn tháng (từ 15 ngày trở lên tính tròn 01 tháng, dưới 15 ngày không tính tháng đó).

Mức thu đóng góp: xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 phần IV Điều 1 Quyết định 2269/QĐ-TTg

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần VI. Văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính

1. Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BTC theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

* Ngày ban hành     :  15/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  15/3/2023

* Nội dung chính     :

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Nghị định sau:

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020;

- Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Nghị định nêu trên.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

 

B. VĂN BẢN CỦA TỈNH HÀ NAM

1. Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỉ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  08/3/2023

* Ngày có hiệu lực  :  20/3/2023

* Nội dung chính     :

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  15/3/2023

* Ngày có hiệu lực   :  27/3/2023

* Nội dung chính     :

Nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam thực hiện theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

* Đề nghị các phòng chuyên môn nắm để biết.​


Sở Tài chính