Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tài chính

      Ngày 10/01/2020, Sở Tài chính tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Dự và Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức thuộc Sở.


Đồng chí Lê Hồng Tư - Phó Giám đốc Sở Tài chính

      Hội nghị đã đánh giá, năm 2019 là năm then chốt trong việc hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2015 - 2020. Vì vậy ngay từ đầu năm ngành tài chính đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Nghị Quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về những nhiệp vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong tình hình thu hút đầu tư của tinh những năm qua có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng hàng năm của tỉnh đạt ở mức cao, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, dịch bệnh khó lường ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính - ngân sách đã xây dựng.

      Trong năm 2019, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều Quyết định liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách; công tác tài chính kế toán đối với việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy các cấp chính quyền và các cơ quan đoàn thể; công tác quản lý giá tài sản công; công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp; quản lý vốn đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vv... để triển khai thực hiện trên địa bàn. Theo đó, sở đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Công tác tham mưu đã đảm bảo tính kịp thời, chất lượng được nâng cao đảm bảo quy trình theo các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

      Bên cạnh đó, sở đã chủ trì hoặc phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh tham gia góp ý kiến nhiều văn bản Dự thảo liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành; Các văn bản của UBND tỉnh, các ngành của tỉnh.

      Một số kết quả thực hiện công tác chuyên môn, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2019: 9.516 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ; đạt 123% dự toán trung ương giao, 122% dự toán địa phương phấn đấu; tổng chi cân đối ngân sách năm 2019 là: 7.863,81 tỷ đồng, đạt 110/% dự toán trung ương, 106% dự toán địa phương.


Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh từng nhiệm vụ và giải pháp tài chính - ngân sách năm 2020, đồng thời đề nghị cán bộ, công chức của Sở phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp với các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao.Sở Tài chính