Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Quản lý Ngân sách  
Thủ tục thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Sở Tài chính qua Trung tâm hành chính công tỉnh để chi trả chi phí xử lý tài sản.

Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.

- Bước 2: Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản thông qua uỷ nhiệm chi gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

 Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;

+ Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

+ Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 12 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.​


Sở Tài chính
Tin liên quan