Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Tài chính Đầu tư  
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm hành chính công tỉnh

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán chi trả ngân sách theo quy định.

- Bước 3: Sở Tài chính ra lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để chi trả cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Công văn đề nghị tạm ứng của doanh nghiệp (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP);

+ Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Bản sao);

+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, gói thầu của dự án theo quy định (Bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt tạm ứng của Kho bạc Nhà nước.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 Phụ lục II​ ban hành kèm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc đối tượng được hưởng các khoản hỗ trợ của ngân sách Nhà nước từ Điều 11 đến Điều 13 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP  và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao kế hoạch vốn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


Sở Tài chính