Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp  
Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm hành chính công tỉnh

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán chi trả ngân sách theo quy định.

- Bước 3: Sở Tài chính ra lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để chi trả cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Công văn đề nghị hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP);

+ Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Bản sao);

+ Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp với đơn vị nghiên cứu khoa học, công nghệ (Bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ thanh toán (Ban sao chứng từ thanh toán một phần hay toàn bộ giá trị hợp đồng với đơn vị nghiên cứu khoa học).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt tạm ứng của Kho bạc Nhà nước.

Lệ phí: Không có.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 Phụ lục II​ ban hành kèm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ kinh phí áp dụng khoa học công nghệ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, địa phương nhưng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, địa phương chưa thành lập.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 27/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


Sở Tài chính