Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Quản lý Ngân sách  
Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) đến Trung tâm hành chính công tỉnh

- Bước 2: Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo dấu công văn đến), Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và căn cứ dự toán ngân sách được phê duyệt, kiểm soát hồ sơ chứng từ của từng khoản chi, bảo đảm các điều kiện thanh toán chi trả ngân sách theo quy định;

- Bước 3: Sở Tài chính ra lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước để chi trả cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Công văn đề nghị tạm ứng kinh phí ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP);

+ Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Bản sao);

+ Hợp đồng đào tạo giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo (Bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ thanh toán (Bản sao chứng từ thanh toán một phần hay toàn bộ giá trị hợp đồng đào tạo).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Doanh nghiệp nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt tạm ứng của Kho bạc Nhà nước.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06 Phụ lục II​ ban hành kèm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực theo quy định tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 14/7/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.​


Sở Tài chính