Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp  
Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Trình tự thực hiện:

Các cơ sở hoạt động công ích lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính.

Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ

- Báo cáo kinh phí hỗ trợ của ngân sách nhà nước;

- Báo cáo tiêu thụ sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản;

- Báo cáo tổng hợp chi phí, tính giá thành toàn bộ, giá tiêu thụ và mức trợ giá sản phẩm

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết: Không quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

Lệ phí:  Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục số 01, Phụ lục số 02, Phụ lục số 03​ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2016/TT-BTC. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

- Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.​


Sở Tài chính