Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Quản lý Giá  
Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các cơ sở hoạt động công ích lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp thủy sản báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính - Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng đầy đủ theo quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Bước 3: Sở Tài chính chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để chuyển hồ sơ về các phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình UBND tỉnh ra quyết định.

          Bước 4: Nhận và trả kết quả

          - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả hồ sơ giải quyết đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn.

          - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của các cơ quan chuyên môn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

          Đối với hồ sơ nộp trực tiếp thì mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu).

Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản.

- Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích trước ngày 31 tháng 07 năm trước.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở hoạt động công ích.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thực hiện theo Phụ lục 04, Phụ lục 04a, Phụ lục 05, Phụ lục 05a​ kèm theo Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giá số 11/2012/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013);

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

- Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản.


Sở Tài chính