Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 điều 10 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài c...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 điều 10 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Xem chi tiêt tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan