Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 37/2021/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/4/2012 của bộ trưởng BTC quy định về ghi nhận,đánh giá,xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái tronh doanh nghiệp

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 37/2021/TT-BTC bãi bỏ thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/4/2012 của bộ trưởng BTC quy định về ghi nhận,đánh giá,xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái tronh doanh nghiệp
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan