Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính