Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 88/2019/TT-BTC ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư 88/2019/TT-BTC ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 24/12/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2019/TT-BTC  ban hành quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020:

- Thực hiện ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

- Đối với số bổ sung cân đối ngân sách, ngân sách TW bổ sung tăng thêm 2% so với mức bổ sung cân đối ngân sách năm 2019, bổ sung  ngân sách địa phương để thực hiện tiền lương cơ sở 1.49 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, phân chia, sử dụng một số khoản thu ngân sách đặc thù năm 2020 như sau:

- Đối với sản phẩm xăng, dầu: 37,2% số thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia giữa ngân sách TW và ngân sách địa phương và 62,8% số thu được điều tiết 100% về ngân sách trung ương.

- Thực hiện điều tiết 100% về ngân sách TW số thu từ xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan quản lý thị trường…

Thông tư 88/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và áp dụng đối với năm ngân sách 2020.

Tải về: Tng tư 88/2019/TT-BTC


Sở Tài chính
Tin liên quan