Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định vay vốn của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực Y tế

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
Tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định vay vốn của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực Y tế
Xem chi tiết tại đây​​
Sở Tài chính